گواهینامه ها و مدارک معتبر

1.پروانه کسب از هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.

2.کد اقتصادی بشماره 8815-5466-4111

3.برگ صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی.

4.گواهینامه رتبه بندی و کارآیی اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی و کنترل عملکرد شهرداری تهران.

5.عضویت در کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی .

6.عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .

7.گواهینامه رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

8.گواهینامه رتبه بندی گروه کشاورزی(رتبه 3) و آب(رتبه 5) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

9.عضویت در کنسرسیوم ایرانی اس.ام.اچ و کنسرسیوم ایرانی پرشین

10.عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران وشرکتهای ساختمانی و تاسیساتی وتجهیزاتی استان تهران.

11.عضو انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی .(استان آذربائیجان شرقی)